Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Λέγαν για πρωτάθλημα, πάμε για την β' εθνική!

Πιο άθλιες από ποτέ οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας 
από την ΑΥΓΗ (24/10)

Τη δεύτερη χειρότερη θέση καταλαμβάνει για πρώτη φορά η χώρα μας μεταξύ των 27 κρατών - μελών, με 43 υποθέσεις ανοιχτές για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή για μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Παρά ταύτα, το νομοσχέδιο για τις "γρήγορες επενδύσεις" που κατεδαφίζει τα λιγοστά περιβαλλοντικά κεκτημένα εισήχθη στη Βουλή και υπογράφεται από 16 υπουργούς, περιλαμβανομένης και της υπουργού ΠΕΚΑ. Ήδη εκκρεμεί η συμμόρφωση με 6 καταδίκες σε βασικούς τομείς διαχείρισης κάθε είδους αποβλήτων (οικιακά, επικίνδυνα, αστικά λύματα) και προστασία της φύσης. Αν δεν εφαρμοστούν, ο κίνδυνος δεύτερης καταδίκης μετά χρηματικού προστίμου, εφάπαξ ή και ημερήσιου, βρίσκεται προ των πυλών. Π.χ. στην περίπτωση των χωματερών οι οποίες λειτουργούν ακόμη, το ύψος του προστίμου θα ισοδυναμεί με δημοσιονομική βόμβα, καθώς λογαριάζεται από την πρώτη καταδίκη έως την πλήρη συμμόρφωση.


Στη 2η θέση η χώρα στις παραβιάσεις νομοθεσίας και μη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
Από τις 43 υποθέσεις οι 20 αφορούν εναρμόνιση με οδηγίες των οποίων η προθεσμία ενσωμάτωσης έχει εκπνεύσει προ πολλού ή έχει προηγηθεί καταδίκη. Ανάμεσά τους η μη ενσωμάτωση δύο οδηγιών για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και η οδηγία Ιnspire. Για τις δύο πρώτες έχει εκδοθεί ΚΥΑ και για την τελευταία η εναρμόνιση έγινε με νόμο. Δέκα εξ αυτών αφορούν χημικά προϊόντα, δύο συνδέονται με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, άλλες αφορούν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, αλλά και την Οδηγία - πλαίσιο 2008/56 για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Η εικόνα των 23 εκκρεμοτήτων, αποκλειστικά στο κεφάλαιο εφαρμογής των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ανά στάδιο (προδικαστικό, επιστολή όχλησης - διερεύνηση παραβίασης, προειδοποιητική επιστολή - πιστοποίηση παραβίασης, αιτιολογημένη γνώμη - κλήση για συμμόρφωση πριν από την απόφαση για προσφυγή) και μετά την πρώτη καμπάνα έχει ως εξής:

Προστιματικές... καταδίκες
* Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου - συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 24ης Ιουνίου 2004 (υπόθεση C-119/02), λόγω έλλειψης συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσιου Πεδίου (κατά παράβαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα). Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
* Παράνομες χωματερές: Εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03). Λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία (κατά παράβαση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα στερεά απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ). Κλείσιμο έως το τέλος του 2008. Προειδοποιητική επιστολή.
* Καθορισμός Ζωνών Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Τα κράτη - μέλη υποχρεούνται να καθορίζουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα διάφορα είδη άγριων πτηνών (μέρος του δικτύου Natura 2000). Συμπληρωματική προειδοποιητική.
* Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Έως τις 31.12.2000, 24 οικισμοί δεν διέθεταν ούτε δίκτυα αποχέτευσης ούτε βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους. Η πρώτη καταδίκη εκδόθηκε στις 25.10.2007. Προειδοποιητική επιστολή.
* Ανεπαρκής προστασία ελλείψει θεσμικού πλαισίου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δυνάμει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 92/4392/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Η πρώτη καμπάνα χτύπησε στις 11.12.08. Προειδοποιητική επιστολή.
* Απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης για παραβίαση των Οδηγιών σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα. Καταδίκη 10.9.09. Επιστολή συμμόρφωσης.

Ενώπιον δικαστηρίου
* Εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1, IPPC, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις βιομηχανίες, η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας.

Αιτιολογημένη γνώμη
* Λειτουργία ΧΥΤΑ Φυλής στη θέση Σκαλιστήρι κατά παράβαση των Οδηγιών 2006/12 και 99/31 (την Πέμπτη η Ε.Ε. ανακοίνωσε την απόφασή της να προσφύγει στο Δικαστήριο).
* Αυτοκινητόδρομος Πύργος - Τσακώνα, παραβίαση της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους στην περιοχή Καϊάφα.
* Ελλιπής προστασία της λίμνης Κορώνειας.
*Απαιτήσεις εφαρμογής οδηγιών 96/62, 1999/30, 2008/50 περί ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
* Μη υποβολή έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/91 κατά τα έτη 2006-2008, η οποία έπρεπε να διαβιβαστεί... πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Προειδοποιητικές επιστολές
* Χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Λακωνία σε περιοχή Νatura 2000, εστάλη πρόσφατα και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.
* Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 91/676 για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
* Κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών.

Επιστολές όχλησης
Για λειτουργία διαφόρων εγκαταστάσεων στην Αυλίδα, ρύπανση του ποταμού Ασωπού, εκτροπή ποταμού Αχελώου, κατασκευή 13 ανεμογεννητριών στην Αρχίπολη Ρόδου, εξορυκτική δραστηριότητα στη Μήλο, καταγγελία για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε περιοχές του νομού Άρτας, λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου και λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμολόνι Κέρκυρας.Κατάταξη επί συνόλου καταγγελιών
`1`Ιταλία`49
`2`Ελλάδα`43
`3`Ισπανία`39
`4`Ρουμανία`31
`5`Ιρλανδία`29
`6`Πολωνία`28
`7`Πορτογαλία`27
`8`Γαλλία`25
`9`Βέλγιο`23
`10-11`Βουλγαρία`20
`10-11`Ηνωμένο Βασίλειο`20
`12`Τσεχία`16
`13`Λεττονία`15
`14`Σουηδία`14
`15-16-17-18`Γερμανία`13
`15-16-17-18`Ουγγαρία`13
`15-16-17-18`Σλοβακία`13
`15-16-17-18`Φινλανδία`13
`19-20`Λουξεμβούργο`12
`19-20`Σλοβενία`12
`21-22-23`Αυστρία`11
`21-22-23`Εσθονία`11
`21-22-23`Κύπρος`11
`24`Μάλτα`10
`25`Δανία`9
`26-27`Ολλανδία`4
`26-27`Λιθουανία`4


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου