Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Γ. Παπακωνσταντίνου!!!

Ώστε λοιπόν ο κύριος Παπακωσνταντίνου θα παίρνει αποφάσεις που δεν θα χρειάζονται την κύρωση της Βουλής όπως λέει το άρθρο 36 παράγραφος 1 του συντάγματος, έτσι δεν είπε; Ας δούμε τι λέει αυτό το άρθρο:  

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Άρθρο 36
1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, με τήρηση oπωσδήπoτε των oρισμών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, εκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεμo, συνoμoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, oικoνoμικής συνεργασίας και συμμετoχής σε διεθνείς oργανισμoύς ή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν τo συμφέρoν και η ασφάλεια τoυ Kράτoυς τo επιτρέπoυν.

Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά ελληνικά, η παράγραφος 1 του άρθρου 36 που επικαλείται ο κύριος Παπακωνσταντίνου για να δικαιολογήσει την υπεράνω κοινοβουλίου υπερεξουσία του που πέρασε σήμερα, αναφέρεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας!

Κυρίες και κύριοι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου!

Ποιός τον εξέλεξε; Ουδείς! Τι είναι αυτό αν όχι "κοινοβουλευτικό" πραξικόπημα;


(Από in.gr)
Με αναλυτική ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι «μόλις σήμερα το πρωί, μετά συνεπώς την ψήφιση του νόμου 3845/2010, και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των δανειακών συμβάσεων και την εκταμίευση των αναγκαίων ποσών πριν την 19η Μαΐου, τέθηκε από τους αντισυμβαλλόμενους της χώρας μας, το νομικό ζήτημα της κύρωσης της δανειακής σύμβασης πριν υποβληθεί αίτημα εκταμίευσης της πρώτης δόσης, εκτός και αν προβλεπόταν ρητά με διάταξη νόμου, ότι η δανειακή σύμβαση καθίσταται δεσμευτική, εφαρμόζεται και ισχύει από την υπογραφή της.
»Ενώπιον αυτής της κατάστασης και προκειμένου να διασφαλιστεί η εκταμίευση των αναγκαίων ποσών πριν την 19η Μαΐου, δηλαδή προκειμένου να διασφαλιστούν τα μείζονα εθνικά αγαθά που συνιστούν τη βάση και το σκοπό του νόμου 3845/2010, η Κυβέρνηση έλαβε την πρωτοβουλία να εισάγει στη Βουλή αναδιατύπωση της ψηφισμένης χθες διάταξης της παρ. 4 του πρώτου άρθρου του νόμου 3845/2010 με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.
»Επιλέχθηκε η λύση της επανάληψης της ρύθμισης του ίδιου του άρθρου 36 παρ. 1 του Συντάγματος που διέπει τα σχετικά με τη συνομολόγηση συνθηκών, προβλέποντας ότι αυτές 'ανακοινώνονται στη Βουλή με τις αναγκαίες διασαφήσεις'. Προστέθηκε επίσης ρητά η αυτονόητη ρήτρα, ότι οι δανειακές συμβάσεις ισχύουν και εφαρμόζονται από την υπογραφή τους, όπως συμβαίνει παγίως με όλες τις δανειακές συμβάσεις του Δημοσίου.
»Όπως, όμως, τόνισε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, όπως είναι πολιτικά αναγκαίο και όπως προέβλεπε η αρχική διατύπωση του νόμου 3845/2010, όλες οι δανειακές και άλλες συναφείς συμβάσεις θα υποβληθούν για κύρωση στη Βουλή. Η πρώτη μάλιστα δανειακή σύμβαση θα κατατεθεί για κύρωση στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες. Αυτός ο κοινοβουλευτικός χειρισμός ήταν συνεπώς αναγκαίος αν και προφανώς ασυνήθιστος λόγω της αναγκαστικής και ασυνήθιστης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε ως χώρα, κινείται όμως σαφώς μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 36 του Συντάγματος που διέπει τα ζητήματα αυτά. Αυτά είναι τα πραγματικά πολιτικά και συνταγματικά δεδομένα. Όλες συνεπώς οι κατηγορίες που έσπευσαν να διατυπώσουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης είναι εκτός πραγματικότητος».
Οι άνθρωποι αυτοί είναι παντελώς ανίκανοι και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου εις βάρος της χώρας και της δημοκρατίας. Με την "όλα στο πόδι" τακτική τους λένε και ξελένε ανά 2ωρο γελοιοποιώντας τους θεσμούς. Ώστε λοιπόν ο κύριος Παπακωσνταντίνου θα παίρνει αποφάσεις που δεν θα χρειάζονται την κύρωση της Βουλής όπως λέει το άρθρο 36 παράγραφος 1 του συντάγματος, έτσι δεν είπε; Ας δούμε τι λέει αυτό το άρθρο:  

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Άρθρο 36
1. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, με τήρηση oπωσδήπoτε των oρισμών τoυ άρθρoυ 35 παράγραφoς 1, εκπρoσωπεί διεθνώς τo Kράτoς, κηρύσσει πόλεμo, συνoμoλoγεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, oικoνoμικής συνεργασίας και συμμετoχής σε διεθνείς oργανισμoύς ή ενώσεις και τις ανακoινώνει στη Boυλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν τo συμφέρoν και η ασφάλεια τoυ Kράτoυς τo επιτρέπoυν.

Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά ελληνικά, η παράγραφος 1 του άρθρου 36 που επικαλείται ο κύριος Παπακωνσταντίνου για να δικαιολογήσει την υπεράνω κοινοβουλίου υπερεξουσία του που πέρασε σήμερα, αναφέρεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας!

Κυρίες και κύριοι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου!
Ποιός τον εξέλεξε; Ουδείς! Τι είναι αυτό αν όχι "κοινοβουλευτικό" πραξικόπημα; 

Αλλά για να καταλάβουμε την γελοιότητα των ανθρώπων... και πόσο κάνουν τα πάντα στο πόδι...
Το άρθρο 36 παραπέμπει στο άρθρο 35, παράγραφο 1
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Άρθρο 35
1. Kαμία πράξη τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν ισχύει oύτε εκτελείται χωρίς την πρoσυπoγραφή τoυ αρμόδιoυ Yπoυργoύ, o oπoίoς με μόνη την υπoγραφή τoυ γίνεται υπεύθυνoς, και χωρίς τη δημoσίευσή της στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.  

Πατάνε δηλαδή σε αυτό για την μη κύρωση από την Βουλή των όσων θα υπογράφει (αν και όπως είδαμε πριν, το 36 παρ. 1. αναφέρεται στον ΠΡΟΕΔΡΟ!). Ακόμα όμως και με τα παραμορφωτικά τους γυαλιά να διαβάσει κανείς το Σύνταγμα, πάλι αντισυνταγματική είναι η μη κύρωση. Γιατί; Γιατί το Σύνταγμα βάζει όρια στο 36 παρ. 1 στις αμέσως επόμενες παραγράφους!

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Άρθρο 36
2. Oι συνθήκες για εμπόριo, φoρoλoγία, oικoνoμική συνεργασία και συμμετoχή σε διεθνείς oργανισμoύς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχoυν παραχωρήσεις για τις oπoίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις τoυ Συντάγματoς, τίπoτε δεν μπoρεί να oριστεί χωρίς νόμo, ή oι oπoίες επιβαρύνoυν ατoμικά τoυς Έλληνες, δεν ισχύoυν χωρίς τυπικό νόμo πoυ τις κυρώνει.
3. Mυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπoρoύν πoτέ να ανατρέψoυν τα φανερά.
4. H κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπoρεί να απoτελέσει αντικείμενo νoμoθετικής εξoυσιoδότησης κατά τo άρθρo 43 παράγραφoι 2 και 4. 


Μετά το πραξικόπημα και την μη τήρηση του συντάγματος που απαιτούσε 180 και όχι 151 ψήφους για την κύρωση της συνθήκης...
Μετά το πραξικόπημα και την μετατροπή της βουλής σε λέσχη "ενημέρωσης και συζήτησης" των αποφάσεων του Παπακωνσταντίνου...
Μετά το πραξικόπημα της αυτοαναγόρευσής του σε πρόεδρο της Δημοκρατίας...

Χρειάζεται κάτι ακόμα για να πεισθεί κανείς πως προκειμένου να υπερασπίσουν την εξουσία τους είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου